Aby zostać instruktorem techniki jazdy, należy:

 • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiadać co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez co najmniej 1 rok prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć,
 • posiadać ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,
 • posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,
 • ukończyć kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy
 • złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
 • nie być skazanym wyrokiem sądu za:
  a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  e) przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,
  f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Program szkolenia:

1. Dydaktyka dorosłych:
– komunikacja interpersonalna – wybrane zagadnienia
– dydaktyka dorosłych – wybrane zagadnienia
– proces kształcenia
– metody nauczania dorosłych

2.1. Doskonalenie techn. jazdy pojazdem kategorii A:
– przygotowanie pojazdu
– jazda na torze ziemnym, umiejętność utrzymania pozycji i równowagi w trakcie jazdy po nierównym terenie
– ogólne zasady techniki i taktyki jazdy motocyklem szosowym
– hamowanie awaryjne na wprost
– pokonywanie zakrętów
– hamowanie awaryjne w zakręcie
– umiejętność właściwego używania hamulca przedniego i tylnego
– jazda szosowa

2.2. Doskonalenie techn. jazdy pojazdem kategorii B, B+E, C, C+E, D lub D+E:
– ogólne wiadomości z zakresu techniki jazdy pojazdem
– kierowanie pojazdem po wyznaczonej trasie – slalomy
– hamowanie na prostym odcinku i na łuku drogi
– hamowanie pojazdem na prostym odcinku i na łuku drogi w czasie pokonywania wyznaczonej trasy na torze szkoleniowym
– wyprowadzanie pojazdu z poślizgu w warunkach symulowanych na płycie poślizgowej

3. Kształcenie umiejętności metodycznych instruktora techniki jazdy
– przygotowanie konspektu zajęć
– realizacja i omówienie zajęć dydaktycznych

 

Szkolenie uzupełniające obejmuje zagadnienia z poz. 2.1 lub 2.2.

Czas trwania szkolenia oraz cennik:

Zakres uprawnień Czas trwania Cennik
     
Szkolenie podstawowe w zakresie kat. A 65 godzin (teoria)
46 godz. (praktyka)
9 990 zł
     
Szkolenie podstawowe w zakresie kat. B, BE, C, CE, D, DE 64 godz. (teoria)
24 godz. (praktyka)
B – 5 990 zł
C, D – 6 490 zł
     
Szkolenia uzupełniające dla osób posiadających uprawnienia ITJ w zakresie kat. A, dla kat. B, BE, C, CE, D, DE 4 godz. (teoria)
24 godz. (praktyka)
B – 3 590 zł
C, D – 4 290 zł
     
Szkolenia uzupełniające dla osób posiadających uprawnienia ITJ w zakresie kat. B, BE, C, CE, D, DE, dla kat. A 5 godz. (teoria)
46 godz. (praktyka)
7 990 zł
     
Szkolenia uzupełniające dla osób posiadających uprawnienia ITJ w zakresie kat. B,BE,C,CE,D,DE, dla kat. B,BE,C,CE,D,DE 1 godz. (teoria)
14 godz. (praktyka)
2 550 zł

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U. 2019 poz. 163)

Art. 117 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 z późn. zm.)

Warunkiem ukończenia kursu jest udział we wszystkich zajęciach.