Aby zostać instruktorem techniki jazdy, należy:

  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
  • posiadać co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez co najmniej 1 rok prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć,
  • posiadać ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,
  • posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,
  • ukończyć kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy
  • złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
  • nie być skazanym wyrokiem sądu za: a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, e) przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Program szkolenia:

1. Dydaktyka dorosłych: – komunikacja interpersonalna – wybrane zagadnienia – dydaktyka dorosłych – wybrane zagadnienia – proces kształcenia – metody nauczania dorosłych
2.1. Doskonalenie techn. jazdy pojazdem kategorii A: – przygotowanie pojazdu – jazda na torze ziemnym, umiejętność utrzymania pozycji i równowagi w trakcie jazdy po nierównym terenie – ogólne zasady techniki i taktyki jazdy motocyklem szosowym – hamowanie awaryjne na wprost – pokonywanie zakrętów – hamowanie awaryjne w zakręcie – umiejętność właściwego używania hamulca przedniego i tylnego – jazda szosowa
2.2. Doskonalenie techn. jazdy pojazdem kategorii B, B+E, C, C+E, D lub D+E: – ogólne wiadomości z zakresu techniki jazdy pojazdem – kierowanie pojazdem po wyznaczonej trasie – slalomy – hamowanie na prostym odcinku i na łuku drogi – hamowanie pojazdem na prostym odcinku i na łuku drogi w czasie pokonywania wyznaczonej trasy na torze szkoleniowym – wyprowadzanie pojazdu z poślizgu w warunkach symulowanych na płycie poślizgowej
3. Kształcenie umiejętności metodycznych instruktora techniki jazdy – przygotowanie konspektu zajęć – realizacja i omówienie zajęć dydaktycznych
 

Szkolenie uzupełniające obejmuje zagadnienia z poz. 2.1 lub 2.2.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział we wszystkich zajęciach. 

Czas trwania szkolenia oraz cennik:

Zakres uprawnień Czas trwania Cennik
     
Szkolenie podstawowe w zakresie kat. A 65 godzin (teoria) 46 godz. (praktyka) 9 990 zł
     
Szkolenie podstawowe w zakresie kat. B, BE, C, CE, D, DE 64 godz. (teoria) 24 godz. (praktyka) B – 5 990 zł C, D – 6 490 zł
     
Szkolenia uzupełniające dla osób posiadających uprawnienia ITJ w zakresie kat. A, dla kat. B, BE, C, CE, D, DE 4 godz. (teoria) 24 godz. (praktyka) B – 3 590 zł C, D – 4 290 zł
     
Szkolenia uzupełniające dla osób posiadających uprawnienia ITJ w zakresie kat. B, BE, C, CE, D, DE, dla kat. A 5 godz. (teoria) 46 godz. (praktyka) 7 990 zł
     
Szkolenia uzupełniające dla osób posiadających uprawnienia ITJ w zakresie kat. B,BE,C,CE,D,DE, dla kat. B,BE,C,CE,D,DE 1 godz. (teoria) 14 godz. (praktyka) 2 550 zł

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy

Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej udziału w szkoleniu organizowanym przez Pomorski Ośrodek ruchu Drogowego w Gdańsku (dalej jako PORD) jest uiszczenie 100 % opłaty za szkolenie. W chwili wpływu całej kwoty za szkolenie dochodzi do zwarcia umowy pomiędzy Zleceniodawcą a PORD. Wpłatę za szkolenie uiszcza się przelewem na rachunek bankowy dostępny w zakładce KONTAKT dokonując zakupu vouchera przez e-sklep lub bezpośrednio w kasie w Biurze ODTJ Autodrom Pomorze w Pszczółkach.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy (Dz.U. 2019 poz. 163) Art. 117 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 z późn. zm.)

TERMIN NAJBLIŻSZEGO SZKOLENIA – 1 KWIETNIA 2022

Zapraszamy do zapisów – tel. 514 059 522