REGULAMIN NEWSLETTERA
§ 1
Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, zwany dalej PORD.
§ 2
1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez PORD na podany przez użytkownika tej usługi, zwanego dalej Subskrybentem, adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące: oferty Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku, w szczególności związanej z działalnością Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Autodrom Pomorze.
2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z PORD, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.
§ 3
Usługa Newsletter jest bezpłatna.
§ 4
1. Aktywacja usługi Newslettera przez Subskrybenta następuje poprzez:
– podanie stronie http://wwwautodrompomorze.pl aktywnego adres e-mail oraz naciśnie przycisk „Zapisz się”.
– kliknięcie w link aktywacyjny przesłany przez PORD Subskrybentowi na podany adres e-mail.
§ 5
Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
§ 6
1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy: newsletter@PORD.pl lub pocztą na adres PORD podany w postanowieniu § 1 Regulaminu.
§ 7
Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
§ 8. Zamówienie przez Subskrybenta usługi wysyłania Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Subskrybenta przez Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku i na przesyłanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
9. Administratorem danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Równej 19/21. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

§ 9
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.