fbpx
15 maj 2020

Regulamin korzystania z usług Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Pszczółkach (dalej jako ODTJ) w okresie epidemii wirusa COVID-19

  1. Osoby przebywające na terenie ODTJ powinny zgłosić się w dobrym stanie zdrowia oraz być wyposażone w środki ochrony osobistej tj. maseczkę lub inne środki ochronne umożliwiające osłanianie nosa i ust.
  2. Klienci oraz pozostałe osoby powinni zachować między sobą minimum 1,5 m odległości, zarówno przed budynkiem ODTJ jak i wewnątrz.
  3. W przypadku stwierdzenia przez pracownika ODTJ, iż klient lub inna osoba przebywająca na terenie ODTJ ma objawy kaszlu, kataru lub wykazuje inne oznaki złego samopoczucia, pracownik ODTJ może odmówić wykonania usługi dla danego klienta lub wpuszczenia na teren ODTJ. W takim wypadku wedle wskazań klienta będącego konsumentem opłata za usługę ulega zwrotowi lub zostaje zaliczona na poczet kolejnego terminu usługi (w przypadku klienta będącego przedsiębiorcą zastosowanie mają zapisy regulaminów dla poszczególnych usług).
  4. Klienci oraz osoby przebywające na terenie ODTJ zobowiązane są zdezynfekować ręce (ODTJ udostępnia odpowiednie środki) i z założoną maseczką ochronną lub innym środkiem ochronnym umożliwiającym osłanianie nosa i ust mają prawo wejść do holu budynku. Zabronione jest zdejmowanie maseczek lub innych środków ochronnych umożliwiających osłanianie nosa i ust na terenie ODTJ.
  5. Klienci powinni stosować się do poleceń pracowników ODTJ i oznakowań umieszczonych na terenie ODTJ.
  6. Ze względu na podjęcie stosownych środków ochrony przez ODTJ (dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń) nie ma konieczności używania przez klientów rękawiczek ochronnych.
  7. Regulamin obowiązuje od dnia 26 sierpnia 2020 r. do odwołania.