fbpx
13 maj 2021

Regulamin korzystania z usług Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Pszczółkach (dalej jako ODTJ) w okresie epidemii wirusa COVID-19

Regulamin korzystania z usług Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Pszczółkach (dalej jako ODTJ) w okresie epidemii wirusa COVID-19

 

  1. Osoby przebywające na terenie ODTJ powinny zgłosić się w dobrym stanie zdrowia.
  2. W przypadku stwierdzenia przez pracownika ODTJ, iż klient lub inna osoba przebywająca na terenie ODTJ ma objawy kaszlu, kataru lub wykazuje inne oznaki złego samopoczucia, pracownik ODTJ może odmówić wykonania usługi dla danego klienta lub wpuszczenia na teren ODTJ. W takim wypadku wedle wskazań klienta będącego konsumentem opłata za usługę ulega zwrotowi lub zostaje zaliczona na poczet kolejnego terminu usługi (w przypadku klienta będącego przedsiębiorcą zastosowanie mają zapisy regulaminów dla poszczególnych usług).
  3. Klienci oraz osoby przebywające na terenie ODTJ zobowiązane są zdezynfekować ręce (ODTJ udostępnia odpowiednie środki).
  4. Klienci powinni stosować się do poleceń pracowników ODTJ i oznakowań umieszczonych na terenie ODTJ.
  5. Ze względu na podjęcie stosownych środków ochrony przez ODTJ (dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń) nie ma konieczności używania przez klientów rękawiczek ochronnych.
  6. Regulamin obowiązuje od dnia 17 maja 2022 r. do odwołania.