26 Lis 2019

Nowy zawód? Rusza kurs na instruktora techniki jazdy kat. B i C

Dla tych, którzy jeszcze w tym roku chcą zdobyć nowe uprawnienia, otwieramy Kurs na instruktora techniki jazdy. Szkolenia rozpoczyna się 16 grudnia i potrwa 11 dni. Kurs ma charakter kompleksowy, składa się z części teoretycznej, bogatej w merytorykę oraz z części praktycznej przeprowadzonej na profesjonalnym obiekcie.

Jak wygląda program szkolenia?

Kurs składa się z trzech głównych bloków tematycznych:

1. Dydaktyka dorosłych
– komunikacja interpersonalna – wybrane zagadnienia
– dydaktyka dorosłych – wybrane zagadnienia
– proces kształcenia
– metody nauczania dorosłych

2. Doskonalenie techniki jazdy pojazdem kategorii B lub C
– ogólne wiadomości z zakresu techniki jazdy pojazdem
– kierowanie pojazdem po wyznaczonej trasie – slalomy
– hamowanie na prostym odcinku i na łuku drogi
– hamowanie pojazdem na prostym odcinku i na łuku drogi w czasie pokonywania wyznaczonej trasy na torze szkoleniowym
– wyprowadzanie pojazdu z poślizgu w warunkach symulowanych na płycie poślizgowej

3. Kształcenie umiejętności metodycznych instruktora techniki jazdy
– przygotowanie konspektu zajęć
– realizacja i omówienie zajęć dydaktycznych

Jakie muszę spełnić wymagania, aby zostać instruktorem techniki jazdy?

Instruktor techniki jazdy to zawód bazujący na bardzo specjalistycznych umiejętnościach. Dlatego, aby przystąpić do kursu, musisz:

  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie
  • posiadać co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez co najmniej 1 rok prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć
  • posiadać ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy
  • posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy
  • nie być skazanym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Potem wystarczy ukończyć kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy oraz złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu.

Jak długo trwa kurs?

Kurs na instruktora techniki jazdy kat. B oraz na instruktora techniki jazdy kat. C trwa 88 godzin.


Jaki jest koszt?

Kurs na instruktora techniki jazdy kat. B – 5990 zł

Kurs na instruktora techniki jazdy kat. C – 6490 zł

Formularz do pobrania

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami: tel. 514-059-522, biuro@autodrompomorze.pl