fbpx
15 Maj 2020

Regulamin korzystania z usług Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy w Pszczółkach (dalej jako ODTJ) w okresie epidemii wirusa COVID-19

 1. Zapisy na usługi oferowane przez ODTJ następują wyłącznie w drodze telefonicznej (pod numerem 514-059-522) lub e-mailowej (biuro@autodormpomorze.pl). Zalecane jest dokonywanie zapłaty za usługi w sposób bezgotówkowy.
 2. Na teren ODTJ wpuszczane są jedynie osoby, które korzystają z danej usługi (bez osób towarzyszących).
 3. Klienci powinna stawić się do ODTJ w umówionym terminie, z zastrzeżeniem iż:

– klienci zostają wpuszczeni na obiekt na 15 minut przed umówioną godziną realizacji usługi,

– wjazd na obiekt pojazdem klienta możliwy jest wyłącznie w przypadku, gdy usługa realizowana jest pojazdem klienta lub klient jest niepełnosprawny; pozostali klienci pozostawiają pojazdy poza obiektem ODTJ.

 1. Osoby korzystające z usług ODTJ powinny zgłosić się w dobrym stanie zdrowia oraz być wyposażone w środki ochrony osobistej tj. maseczkę lub inne środki ochronne umożliwiające osłanianie nosa i ust.
 2. Klienci powinni zachować między sobą minimum 2 m odległości, zarówno przed budynkiem ODTJ jak i wewnątrz.
 3. Pracownik ODTJ dokonuje sprawdzenia temperatury klientów, które warunkuje możliwość skorzystania z usług ODTJ.
 4. W przypadku temperatury powyżej 37,5 stopni w dwóch wykonanych po sobie pomiarach lub stwierdzenia przez pracownika ODTJ, iż klient ma objawy kaszlu, kataru lub wykazuje inne oznaki złego samopoczucia, pracownik ODTJ może odmówić wykonania usługi dla danego klienta. W takim wypadku wedle wskazań klienta będącego konsumentem opłata za usługę ulega zwrotowi lub zostaje zaliczona na poczet kolejnego terminu usługi (w przypadku klienta będącego przedsiębiorcą zastosowanie mają zapisy regulaminów dla poszczególnych usług).
 5. Klient zobowiązany jest zdezynfekować ręce (ODTJ udostępnia odpowiednie środki) i z założoną maseczką ochronną lub innym środkiem ochronnym umożliwiającym osłanianie nosa i ust ma prawo wejść do holu budynku. Zabronione jest zdejmowanie maseczek lub innych środków ochronnych umożliwiających osłanianie nosa i ust na terenie ODTJ.
 6. Klienci powinni stosować się do poleceń pracowników ODTJ i oznakowań umieszczonych na terenie ODTJ.
 7. Ze względu na podjęcie stosownych środków ochrony przez ODTJ (dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń) nie ma konieczności używania przez klientów rękawiczek ochronnych.
 8. Po zakończeniu korzystania z usług ODTJ klienci zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia terenu ODTJ.